Vår planet | MarQet

Vår strävan är att vi med ett aktivt hållbarhetsarbete ska minimera den negativa belastningen på miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att minimera utsläpp, energiförbrukning och användande av naturresurser så vi kan verka inom de planetära gränserna, det vill säga inte ta mer naturresurser i anspråk än vad planeten kan uppbringa under tolv månader.

Vatten

Vatten är en förutsättning för liv på jorden. I dag råder brist på färskvatten och varje år kommer nya rapporter om sjunkande grundvattennivåer och förorenat vatten. Samtidigt är vatten en förutsättning för textilindustrin så som den ser ut i dag. Stora mängder vatten förbrukas vid fiberframställning och i konventionell bomullsodling, men även i olika produktionsprocesser som färgning av material. För att tackla vattenfrågan krävs arbete på flera olika fronter. MarQet arbetar därför brett med vattenfrågan, exempelvis genom materialval och leverantörsval, men även genom engagemang inom olika initiativ och organisationer som på olika sätt driver vattenfrågan. Ett av MarQets största engagemang är vårt mål att 100 % vår bomull ska komma från mer hållbara källor, senast 2020.

Hållbar bomull

Vi siktar högt när det gäller hållbar bomull. Därför är vi med och förbättrar jordbruksmetoder för bomull globalt genom Better Cotton Initiative (BCI). BCIs mål är att göra den globala bomullsproduktionen bättre för de människor som producerar den, bättre för miljön den växer i och bättre för sektorns framtid. Till bomull från hållbara källor räknar vi Better Cotton, ekologisk bomull och återvunnen bomull.

Vårt mål är att 100% av vår bomull kommer från mer hållbara källor, senast 2020.

Om better cotton initative

Vi arbetar tillsammans med organisationen Better Cotton Initiativ för att skapa hållbara lösningar för den traditionella bomullsektorn. Tillsammans utbildar Better Cotton och medlemsföretagen bomullsbönder till att använda mer miljövänliga, socialt och ekonomiskt hållbara produktionsmetoder.

Better cotton initiative utbildar bönder:
• Att använda vatten effektivt
• Att bevara en välmående jordmån och ett välfungerande ekosystem
• Att minska användningen av de mest skadliga kemikalierna
• I principer om anständiga arbetsvillkor

Better Cotton upphandlas genom ett massbalanssystem. Det betyder att bomullen inte kan spåras fysiskt till slutprodukten. Däremot drar BCI bönder nytta av den efterfrågan som skapas genom de volymer vi köper.

BCIs mål är att till 2020 nå 5 miljoner bomullsbönder och 30 procent av den globala produktionen.

Kemikalier 

Inga produkter som säljs hos MarQet ska innehålla förbjudna, ohälsosamma eller miljöskadliga kemikalier. Alla våra leverantörer förbinder sig genom avtal att följa aktuella kemikalierestriktioner.

MarQets kemikalierestriktioner baseras på EU-lagstiftningen, REACH, samt Textilimportörernas kemikalieguide och vi uppdaterar löpande restriktionerna i linje med dessa. Vi gör även stickprovskontroller på plagg för att säkerställa att regelverket följs. Om en produkt underkänns i ett kemikalietest stoppas ordern. Vi för därefter en dialog med leverantören för att förhindra upprepning och säkerställa kollektioner framåt.

MarQet tillämpar försiktighetsprincipen och undviker material som innehåller möjliga farliga ämnen och kemikalier som till exempel PVC och flourkemikalier i produkterna. Vi använder istället andra sorters textilskydd och beläggningar, exempelvis Bionic finish eco och vax.

MarQet är medlemmar i Kemikaliegruppen som är en kunskapsplattform som leds av Swerea IVF. Där igenom får vi den senaste informationen gällande lagstiftning samt utbyter erfarenhet med andra medlemsföretag.

STWI

2010 bildade MarQet tillsammans med andra textil- och läderföretag i Sverige Stockholm Textile Water Institute, STWI. Med gemensamma riktlinjer bidrar initiativet till en hållbar vatten-, energi- och kemikaliehantering i textilproduktionen med fokus på andraledsleverantörer. Syftet är att uppnå en hållbar vattenanvändning och minska den skadliga påverkan på vattenmiljön i produktionsländerna samtidigt som arbetsmiljön hos underleverantörer förbättras.

En grundprincip är värdet av förebyggande arbete. Att undvika onödig vatten- och kemikalieförbrukning tidigt i produktionsprocessen är både billigare och effektivare än att endast fokusera på avloppsvattnet. Det innebär också att det finns betydande ekonomisk vinning för de tillverkare som använder vatten på ett smartare sätt.

2016 hade MarQet med tre av våra leverantörer i STWI-projektet. Tillsammans sparade dessa leverantörer under året 43 033 kubikmeter vatten, vilket motsvarar det dagliga behovet av vatten för 860 660 människor.

En av våra leverantörer i projektet utmärkte sig mycket positivt och fick ta emot STWI:s pris för ”Best overall performing supplier”. Bakom utmärkelsen låg investeringar i bättre hantering inom projektets samtliga fokusområden: vatten, energi och kemikalier. Hos MarQet är vi glada och stolta över att vi hos denna leverantör har tillverkning av såväl ytterplagg som konfektion med återkommande kvalitéer. Genom att vi förlägger mer produktion hos leverantörer som aktivt arbetar med att minska sin miljöpåverkan bidrar vi till en mer hållbar global textilindustri. 

Canopy

Det uppskattas att mer än 150 miljoner träd avverkas globalt varje år för att förvandlas till material som viskos och cirka tre miljarder träd för att producera pappersbaserad förpackning. Det äventyrar världens skogar, biologiska mångfald och klimat. CanopyStyle är ett initiativ som tagits fram av Canopy, en oberoende miljöorganisation som arbetar för att skydda världens skogar globalt. Genom att tillsammans med andra modeföretag, designers och leverantörer ansluta oss till Canopy, arbetar vi för att vårt träbaserade råmaterial inte kommer från urskog och utrotningshotade skogar, att askapa nästa generations material samt att bidra till bevarande av skog.
 
MarQets mål är att försäkra oss om att våra cellulosabaserade material inte kommer från urskog eller utrotningshotade skogar, därför kommer vi att främja användningen av material som kommer från FSC-certifierade plantager eller FSC-certifierade skogar men också att öka andel återvunnet material i våra cellulosabaserade produkter.
 
Läs vår policy ”MarQets åtagande att skydda skogar genom våra val av papper, förpackningar och tyger” här.

Minskade utsläpp för minskad klimatpåverkan

Transport

Varje år transporteras stora mängder varor från andra delar av världen till Sverige och butiker. Transporter är ett område där vi arbetar kontinuerligt för att minska utsläpp av växthusgaser för att minimera vår miljöpåverkan.

För att minimera negativ belastning på miljön är val av transportslag avgörande. Flygfrakt ska endast användas i undantagsfall. Inom Europa har MarQet övergått från biltransport till intermodala transporter med båt/tåg/bil för att minska koldioxidutsläppen.

Vi arbetar aktivt tillsammans med speditör när det gäller val av rederi ur ett miljöklassningsperspektiv. Vi tittar på investering i omställning till miljövänligare motorer och vi arbetar med att nå ytterligare samlastningseffekter från enskilda avgångshamnar. Vi har också tagit initiativ för att försöka minska utsläppen från transporter genom diskussion med speditörer om vilka åtgärder som kan vara möjliga för att få en minskad miljöpåverkan.

MarQet koldioxidutsläpp från sjö-, bil- och flygtransporter beräknas utifrån en ”well-to-wheel”-princip, där hänsyn tas till hela produktions- och distributionskedjan och hur effektiv energiomvandlingen är i fordonen.

Energi

MarQet har som policy att alltid välja grön el när möjligheten finns. Det gäller samtliga våra butiker och kontor i Sverige. Vi jobbar också aktivt med att minska energianvändningen från främst belysning, uppvärmning och kylning.