Vanliga frågor | MarQet

Vad betyder hållbarhet för MarQet?

Hållbarhet för oss betyder kvalitet i alla våra relationer, i relation till våra medarbetare, producenter, kunder och till vår planet. Det innebär att vi ska skapa konkurrenskraftiga modeprodukter med hänsyn till människor, djur och miljö som håller form och kvalitet över tid. Vi jobbar för att hållbarhetsarbetet ska vara en självklar komponent i hela vår verksamhet och en positiv kraft för att utveckla och driva MarQet framåt. Det innebär ansvarstagande i alla led och ett långsiktigt engagemang.

Hur arbetar ni med era leverantörer?

MarQet äger inga egna fabriker. Alla produkter, både våra egna varumärken och externa varumärken tillverkas i fabriker som ägs och drivs av fristående leverantörer. Vi vill ha långsiktiga samarbeten med våra leverantörer, eftersom det ger oss störst möjligheter att påverka hur verksamheten bedrivs och hur arbetarna i fabrikerna har det. För att kunna bygga relationer och kontrollera på plats har vi ett inköpskontor med egen personal i Shanghai, samt representation i Dhaka och Istanbul. Vi kräver att samtliga våra leverantörer följer vår uppförandekod.

I vilka länder tillverkas era plagg?

Till största delen sker produktionen i Kina. Men tillverkningen sker även i Turkiet, Bangladesh, Indien, Laos, Italien och Bulgarien. Alla våra plagg, även de från externa varumärken, ska vara märkta med ursprungsland i tvättrådsetiketten.

Under vilka arbetsförhållanden tillverkas plaggen?

MarQets utgångspunkt är att alla våra plagg ska tillverkas i en god arbetsmiljö och under goda sociala förhållanden och arbetsvillkor. För att säkerställa det har vi en uppförandekod som alla leverantörer förbinder sig att följa. Koden grundar sig i FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter och innefattar bland annat förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är andra områden som innefattas i koden. Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen hos våra leverantörer och deras anställda, vi följer upp och kontrollerar i syfte att hela tiden åstadkomma förbättringar.

Hur kontrollerar ni att de som tillverkar era kläder har rimliga arbetsvillkor?

Vi följer upp arbetet och att uppförandekoden efterlevs med revisioner som genomförs systematiskt och strukturerat. Revisionerna görs av både vår egen personal och av externa inspektörer. När det finns brister utarbetas en åtgärdsplan av inspektörerna och fabrikerna tillsammans och åtgärdsplanen följs sedan alltid upp med ny revision. Om det inträffar att leverantören inte åtgärdat brister inom den avsatta tidsramen, eller grovt bryter mot uppförandekoden, kan det leda till att vi avslutar samarbetet med leverantören. Varje år redovisar vi resultatet från revisioner i MarQet-koncernens årsredovisning som finns publicerad här.

När det gäller underleverantörer, som levererar t ex tyg och knappar eller tjänster som tvätt och broderier till MarQets leverantörer, är det leverantörens ansvar att se till att de krav vi ställer följs. Att det sker och att det finns fungerande processer för detta följs upp av MarQet.

Hur arbetar ni med levnadslön?

MarQet kräver att våra leverantörer betalar minst minimilöner. Dessa löner ska vara på en nivå som täckar arbetarnas basbehov samt vissa övriga utgifter. Men minimilön når inte alltid denna nivå och därför stödjer MarQet genom vårt samarbete med Amfori (tidigare BSCI) det kallas levnadslön. Vi arbetar även för att leverantörerna ska betala korrekt övertidskompensation och följa lagar kopplade till löner och ersättning, såsom sociala försäkringar, mammaledighet, semesterersättning med mera. Vi delar Amforis uppfattning att en långsiktig och hållbar lösning för att höja lönerna bäst sker genom lokal lagstiftning som baseras på diskussioner mellan lokala intressenter. Amfori stödjer denna utveckling genom att arrangera rundabordssamtal, där representanter för regering, fackföreningar, ideella organisationer, köpare och leverantörer samlas för att diskutera strategiska frågor såsom löner. I enlighet med ILO:s Fair wage network, trycker Amfori på vikten av att även inkludera kvalitativa aspekter, till exempel hur lönerna betalas, att lönen reflekterar arbetarnas kompetens och utbildning samt en rättvis behandling av alla anställda, oavsett anställningsform.

Hur arbetar ni med kemikalier?

Alla MarQets leverantörer förbinder sig i kontrakt med oss att följa de kemikalierestriktioner som vi har. Restriktionerna utgår från gällande svensk lagstiftning, EU:s lagstiftning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) samt branschrekommendationer. Vi är medlemmar i kemikaliegruppen, som är en kunskapsplattform som leds av Swerea IVF, där vi tillsammans arbetar förebyggande. Vi kan till exempel redan innan eventuellt lagförbud ta beslut om att fasa ut ämnen som kan utgöra en hälso- eller miljörisk. Vi testar våra produkter så att de inte innehåller otillåtna kemikalier, överstiger tillåtna gränsvärden eller innehåller SVHC- klassade ämnen. MQ tillämpar en försiktighetsprincip och undviker material som innehåller möjliga farliga ämnen och kemikalier som till exempel flourkemikalier och PVC.

Innehåller era plagg perfluorerade ämnen?

Nej, det förekommer inte i våra egna varumärken. MarQet anser att perfluorerade ämnen (PFAS) utgör en för stor miljöskada. I plagg som ska verka vatten- och smutsavvisande använder vi istället Bionic Finish Eco från Rudolf Group som garanterar PFAS- fria behandlingar.

Bör jag tvätta nya plagg innan användning?

Nej, eftersom vi inte godtar skadliga kemikalier i vår produktion, behöver nya plagg inte tvättas före användning.

Är era smycken, bälten och accessoarer nickelfria?

Alla våra produkter som kan antas komma i direkt kontakt med huden är nickelfria. För produkter som inte är avsedda att komma i direkt kontakt med huden följer vi lagstiftning enligt REACH.

Vad har ni för policy gällande djurrätt?

MarQet anser att djur ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och vi verkar för att det ska gälla i alla delar av produktionskedjan. Inga material som används i våra produkter får komma från djur som behandlats illa. Samtliga leverantörer och de fabriker och underleverantörer som används ska följa MarQets djurrättspolicy. Läs mer om vår policy här.

Vad är mulesing? Vad har MarQet för policy gällande ull?

Mulesing är ett kirurgiskt ingrepp som utförs, utan bedövning, på merinofår. Metoden används främst i Australien i syfte att förhindra flugangrepp på fåret. MarQet tar avstånd från mulesing. Vi kräver att leverantörerna kan garantera merinoull från får som inte utsatts för mulesing.

Vad har MarQet för policy gällande angoraull?

Vi tar avstånd från den behandling angorakaninen utsätts för i samband med plockning av dess ull. MarQet säljer inte produkter som innehåller angoraull.

Vad är er policy gällande pälsprodukter?

Vi är anslutna till Fur Free Alliance program för pälsfria butiker, vilket innebär att vi inte säljer äkta päls.

Vad är er policy gällande läderprodukter?

Läder som MarQet säljer är alltid en biprodukt från livsmedelsindustrin. Vi säljer inte läder som kommer från djur som fötts upp enbart för sitt skinn. Vi accepterar endast läder som kommer från ko, buffalo, får, get, gris och fisk. Vi accepterar inte läder som kommer från exotiska eller utrotningshotade arter.

Vad är er policy gällande dun- och fjäderprodukter?

Dun och fjädrar i de produkter som vi säljer får inte komma från fåglar som plockats levande, utsatts för tvångsmatning eller annan oetisk djurhållning. MarQet säljer endast dun certifierat enligt Responsible down standard, vilket innebär att hela kedjan från farm till plagg, granskas av oberoende tredje part.

Vad gör ni för att MarQet verksamhet ska ha minimal negativ miljöpåverkan?

Vi arbetar med miljöaspekten ur ett brett perspektiv och i alla led, från produktion till försäljning. Ett exempel på ett arbete vi bedriver är vårt engagemang i STWI (Sweden Textile Water Initiative) som MarQet var med och bildade tillsammans med andra företag i branschen. Här arbetar vi aktivt för att minska skadlig påverkan på vattenmiljön i produktionsländerna. Vi arbetar även med initiativet Better Cotton för att minska vatten och kemikalieanvändning i bomullsproduktionen. MarQets engagemang i One Bag Habit är ytterligare ett exempel, där vi minskar användningen av plastpåsar och också har tagit fram en mer hållbar påse med väsentligt lägre CO2-utsläpp. Även inom transportområdet har vi stort fokus för att minska utsläppen.

På vilket sätt transporteras era produkter från fabrikerna till Sverige?

Från Asien går till största del våra transporter med båt, men även med tåg. Vi undviker så långt som möjligt flygtransport, och vid förseningar försöker vi istället använda oss av tåg. Från vår produktion i Turkiet har vi nu en intermodal lösning, där varor går med tåg, båt och lastbil, vilket har avsevärt lägre Co2-utsläpp än tidigare lösning med endast lastbil. Vi planerar och samlastar gods för att nå en god fyllnadsgrad och på så sätt minska den totala andelen CO2- utsläpp per plagg.

Vilka material i MarQets varor klassas som hållbara?

- Lyocell
- Återvunnen polyester
- Ekologisk bomull
- Better cotton
- Återvunnen bomull
- Lin och ekologiskt lin
- Ull
- Merinoull
- Återvunnen ull
- TENCEL™ Lyocell
- TENCEL™ Modal