Samarbeten | MarQet

Globala och lokala samarbeten

Inom hållbarhetsområdet finns många och breda samarbeten, även oväntade, mellan konkurrerande företag och mellan företag och intresseorganisationer. Dessa samarbeten har växt fram ur en vilja att tillsammans lösa de ofta komplexa frågor som branschen brottas med. MarQet stödjer helhjärtat detta förhållningssätt utifrån insikten att samarbete krävs för att åstadkomma förändring. Nedan exempel på organisationer och samarbeten, där MarQet är en aktiv part.

One Bag Habit

Initiativet syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. One Bag Habit vill snabba på övergången till en mer hållbar användning av påsar, och initiativet svarar upp emot ett kommande EU-direktiv om att minska förbrukningen av plastpåsar. Läs mer här.

Sweden textile water institute

2010 bildade MarQet tillsammans med andra textil- och läderföretag i Sverige Sweden Textile Water Institute, STWI. Med gemensamma riktlinjer bidrar initiativet till en hållbar vatten-, energi- och kemikaliehantering i textilproduktionen med fokus på andraledsleverantörer. Syftet är att uppnå en hållbar vattenanvändning och minska den skadliga påverkan på vattenmiljön i produktionsländerna samtidigt som arbetsmiljön hos underleverantörer förbättras.

Naturskyddsföreningen

MarQet skänker överskottet från försäljningen av påsar till Naturskyddsföreningen. Via samarbetet bidrar MarQet till Naturskyddsföreningens arbete för miljön, naturen och en hållbar framtid. Naturskyddsföreningen är Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation, men arbetar även globalt. Det är en ideell folkrörelse som arbetar med att kanalisera engagemang, folkbilda och påverka politiker och myndigheter. Organisationens värdegrunder är att rädda naturens liv, att främja människors hälsa och att verka för global solidaritet. Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se

Textile Exchange

MarQet är medlem i den ideella organisationen Textile Exchange, som arbetar för en mer hållbar global textil värdekedja. Textile exchange har huvudkontor i USA med personal och ambassadörer i elva länder. Textile exchange bistår med kunskap och information inom området hållbara material, inspirerar och sprider kunskap för att hållbara principer ska implementeras i den textila värdekedjan. Fokus är på fiber och material, integritet och standarder, samt försörjningskedjan. Läs mer på www.textileexchange.org

Canopy

MarQet är anslutna till den icke-vinstdrivande miljöorganisation Canopy, som strävar efter att skydda världens skogar, arter och klimat. Canopy samarbetar med mer än 750 företag för att utveckla lösningar och göra försörjningen av cellulosabaserade material mer hållbar. Genom kampanjen "CanopyStyle", som riktas till modeindustrin, ska råvara till tyger från gamla och utrotningshotade skogar elimineras.
Läs mer på www.canopystyle.org

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen är en kunskapsplattform inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Det drivs av Swerea IVF tillsammans med experter från universitet och myndigheter. Kemikaliegruppen omfattar över 100 medlemsföretag, varav MarQet är ett. Kemikaliegruppen ger kunskap att arbeta förebyggande, fasa ut kemikalier samt minska negativa effekter på hälsa och miljö av kemikalieanvändning i produktionen.

T4RI

Är ett nätverk av medlemsföretag inom Svensk Handel, där MarQet ingår. Tillsammans representerar medlemsföretagen drygt hälften av den svenska marknaden för kläder och hemtextil. Syftet med nätverket är att bidra till att branschen tar sin del av ansvaret för att textilier i första hand återanvänds, och därefter återvinns på bästa möjliga sätt. Nätverket verkar för ett fungerande producentansvar och vill vara en aktiv part i dialogen kring återanvändning, återvinning och producentansvar för textil. Läs mer på http://www.svenskhandel.se/

QUIZRR

MarQet samarbetar med QuizRR, som levererar ett digitalt utbildningsverktyg och kunskapsplattform för fabriksarbetare i utvecklingsländer. Utbildningen ger kunskap om arbetsmiljöpolicy, hälsa och säkerhet, brand och byggnadssäkerhet samt kommunikation på arbetsplats. Till grund ligger internationella konventioner, globala uppförandekoder, lokala lagar och förordningar. Läs mer på https://www.quizrr.se/

AMFORI

MarQet är medlem i Amfori (tidigare Business Social Compliance Initiative, BSCI), som är ett affärsdrivet initiativ med syfte att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Amfori sammanför över 2 000 medlemmar och stödjer deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja. Grunden är en gemensam uppförandekod som samtliga medlemmar har åtagit sig att följa och implementera i sin leverantörskedja. Läs mer på http://www.amfori.org/content/amfori-bsci

SOMETHING BORROWED

De stora miljöutmaningar som vi står inför kräver ett nytt sätt att agera på! Vi på MQ har som målsättning att agera ansvarsfullt i hela vår värdekedja. Det innefattar både miljöfrågor såväl som sociala och ekonomiskt hållbara frågor. Därför testar vi nu en ny cirkulär affärsmodell tillsammans med Something Borrowed. Det betyder att du nu kan abonnera på olika klädpaket - och välja kläder från oss! Hyr dina kläder här: https://www.somethingborrowed.se/

MYRORNA

MarQet sympatiserar varmt med det cirkulära tänkandet och tillsammans med Myrorna vill vi uppmuntra människor att samla ihop och lämna tillbaka uttjänta textilier, kläder och skor. Den långsiktiga ambitionen är att bidra till ökad återanvändning och återvinning på så stor skala att vi i längden kan sluta materialkretsloppet. Målet är att materialen ska användas flera gånger om, vilket förbrukar mindre resurser. LÄS MER