Vårt sociala ansvar | MarQet

Arbetsvillkor hos våra leverantörer 

MarQet äger inga fabriker. Alla våra produkter, egna varumärken och externa varumärken, tillverkas av olika utvalda leverantörer. Hur tillverkningen bedrivs, och hur de människor som arbetar med tillverkningen har det, är en viktig fråga för MarQet.

Oavsett var produktionen förläggs arbetar vi för att säkerställa en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och sociala förhållanden för de människor som tillverkar produkterna.

Gemensam uppförandekod för bättre arbetsvillkor

Sedan 2007 är MarQet medlem i Amfori (tidigare BSCI, Business Social Compliance Initiative), som är en ledande global näringslivsorganisation med över 2 000 medlemsföretag världen över. Organisationens mål är en öppen och hållbar global handel. Genom medlemskapet förbinder sig MQ att följa en gemensam uppförandekod och arbeta kontinuerligt för att sprida och implementera den hos våra leverantörer. Uppförandekoden baseras på flera internationella konventioner: FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s (International Labour Organisations) kärnkonventioner. Exempelvis omfattas rätten att organisera sig fackligt, kollektiv förhandlingsrätt, rättvis ersättning, reglering av arbetstid, hälsa och säkerhet, förbud mot barnarbete och skydd för unga arbetare, förbud mot tvångsarbete, säker anställning, skyddande av miljön och affärsetik. Majoriteten av MarQets varor produceras i utvecklingsländer. Av Amfori klassas flera av dessa länder som så kallade riskländer, varför MarQets medlemskap i Amfori och det systematiska arbete det innebär är värdefullt.

Innan vi inleder samarbete med en ny leverantör görs alltid en revison för att säkerställa att fabriken lever upp till kraven i uppförandekoden. Vi är medvetna om att det finns risk för överträdelser gentemot uppförandekoden, och vi arbetar därför aktivt för att säkerställa att koden efterföljs. Detta sker genom att vi bygger långsiktiga relationer med våra leverantörer, men även genom att revisioner genomförs, såväl externa som interna, samt uppföljning. MarQets mål är att i alla delar uppnå en ansvarsfull produktion som uppfyller uppförandekoden och där vi ser hur leverantörerna gör kontinuerliga framsteg.

Läs mer om organisationen Amfori och vad medlemskapet innebär här.

Så här går revisionsarbetet till MarQet reviderar samtliga så kallade förstaledsleverantörer, främst sömnadsfabriker, som anlitas för att producera MarQets  egna varumärkeskollektioner. Undan för undan utvidgas dessa revisioner nu till att omfatta även underleverantörer, som tvätterier. Revideringar görs antingen av externa ackrediterade revisionsföretag, av MarQet eller genom granskning av andra godkända revisionsrapporter.

Det här sker vid en fabriksinspektion:

• Öppningsmöte med fabriksledning

• Genomgång av fabrik för kontroll av arbetsmiljö och anställda

• Granskning av dokumentation

• Intervju med chefer och medarbetare

• Avslutningsmöte med fabriksledning och upprättande av åtgärdsplan

Fabriken utvärderas utifrån krav i uppförandekoden inom totalt 13 områden. Status och åtgärder värderas utifrån en skala från A till E, eller enligt Amforis Zero Tolerance. Zero Tolerance innebär att omedelbara åtgärder måste vidtas av alla berörda medlemmar. Varje år redovisar vi resultatet från revisioner i MarQet-koncernens årsredovisning som finns publicerad här.

MarQet critical violation policy

MarQet accepterar inga kränkningar av mänskliga rättigheter. I vår Critical violation policy ingår speciellt kritiska frågor som ligger till grund för beslut att inleda nya samarbeten eller avsluta befintliga. Policyn innebär också en systematik i hur vi hanterar eventuella avvikelser i syfte att åstadkomma förbättring. Utifrån det är det ytterst ovanligt att samarbete med leverantörer avslutas på grund av att en avvikelse skett mot uppförandekoden. Om en avvikelse inträffar undersöks alltid orsaken skyndsamt och vi tar tillsammans med leverantören fram en åtgärdsplan. Det förbättringsarbete som därefter sker följs upp mycket noga. För att uppnå förbättrade arbetsvillkor hos leverantörer i utvecklingsländer krävs långsiktighet, tålamod och engagemang. Allt kan inte förändras omedelbart, det är vi medvetna om, men vi vill se ständiga förbättringar. Med långsiktiga relationer strävar vi efter att skapa ett öppet och ärligt samarbete med våra leverantörer som möjliggör aktivt stöd och möjlighet för oss att bidra och utbilda på plats i fabrik.

MarQets egna varumärken

MarQets egna varumärken tillverkas av utvalda leverantörer i Europa och Asien. Vi vill ha långsiktiga samarbeten med alla leverantörer eftersom vi vet att det är avgörande för att kunna bidra till förbättrade arbetsvillkor i leverantörsledet. Det har även stor betydelse för lönsamhet och kvalitet. Med egna inköpskontor med anställd personal i Shanghai, Kina, och samarbetspartner med kontor i Bangladesh samt egen lokal representation i Turkiet, har vi direktkontakt på plats med leverantörerna. På så vis utvecklar vi samarbete och partnerskap och möjliggör ett transparent arbetssätt.

Externa varumärkesleverantörer

MarQet kräver att alla varumärkesleverantörer har en uppförandekod som bygger på ILO:s kärnkonventioner för arbetsrätt, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt FN:s barnkonvention. MarQet kräver även att leverantören har en implementerings-och kontrollprocess för att säkerställa att uppförandekoden följs. Inför varje nytt varumärkessamarbete kontrolleras att regelverk finns och efterlevs. Vid uppdatering av krav följer vi upp att dessa implementeras hos våra externa varumärkesleverantörer. Om vi identifierar avvikelser mot kraven upprättar vi åtgärdsplan tillsammans med varumärkesleverantören.

MarQet accepterar inte barnarbete

MarQet accepterar inte barnarbete. Detta finns inskrivet i uppförandekoden som alla våra leverantörer måste följa. Alla leverantörer måste jobba förebyggande och ha en åtgärdsplan.

Om barnarbete skulle upptäckas följs en intern åtgärdsplan utformad enligt Rädda Barnens riktlinjer och i samarbete med CCR CSR (Center for child rights and corporate social responsibility) i Kina. Även via medlemskapet i Amfori finns en åtgärdsplan. Om barnarbete skulle identifieras vid en extern revision rapporteras det till MarQet liksom till alla medlemmar i Amfori som är kopplade till den berörda fabriken. Detta stärker det globala arbetet för att förhindra barnarbete. MarQets medarbetare i produktionsländerna har kunskap om barnarbete och hur det motverkas. I det ingår ett tydligt ansvar att omedelbart rapportera om de misstänker att ett minderårigt barn finns på en fabrik.

Utmaningar

De största utmaningar som vi möter hos MarQets leverantörer är inom områdena hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, ledningssystem samt ersättning och övertid. Inom dessa områden fokuserar vi därför våra insatser.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Vi genomför egna utbildningsinsatser kring brandsäkerhet och säkerhetsutrustning hos leverantörerna, men utbildar även via Amfori och utbildningsverktyget QuizRR.

Ledningssystem och dokumentation

För att bidra till förändring arbetar MarQet för att leverantörerna själva ska bli bättre på att bedöma och göra åtgärdsplaner utifrån revisionsresultat. Vi uppmuntrar deltagande i Amforis utbildningar och workshops. MarQet vill se att leverantören själv arbetar med frågorna och känner ett ägarskap gällande dem. MarQet arbetar för att leverantörerna har tillförlitliga system samt med att följa upp dokumentationen.

Löner och ersättningar

MarQet kräver att leverantörerna betalar minst minimilöner. Denna täcker inte alltid arbetarnas basbehov samt nivå för övriga utgifter, varför MarQet via medlemskapet i Amfori stödjer arbetet för levnadslön. Vi arbetar för korrekt övertidskompensation, att lagar kopplade till löner och ersättning följs såsom sociala försäkringar, föräldraledighet, semesterersättning och liknande. MarQet anser att en långsiktig och hållbar lösning för att höja lönerna bäst sker genom lokal lagstiftning som baseras på diskussioner mellan lokala intressenter. För att stödja denna process agerar MarQet via Amfori som arrangerar rundabordssamtal med representanter från regering, fackföreningar, ideella organisationer, köpare och leverantörer.

Arbetstid

Avvikelser kring övertid förekommer vid revisioner. MarQet bidrar till att minska övertiden genom att inför varje säsong planera produktionen tillsammans med leverantörerna. Vi driver även projekt om korrekt arbetstidsrapportering i samarbete med leverantörer, och har initierat projekt för produktivitetsförbättring i Kina.

Organisationsfrihet

Det är en grundläggande rättighet att ha möjlighet att organisera sig fackligt och kollektivförhandla - detta ingår i MarQets uppförandekod. I länder där nationella bestämmelser begränsar dessa rättigheter, ställer MarQet krav på att arbetsgivaren tillåter alternativa former av arbetstagarrepresentation och förhandling, exempelvis arbetskommitté för sociala frågor. Genom medlemskapet i Amfori förs samtal med globala och lokala fackförbund för att hitta vägar och stödja arbetarnas möjligheter att organisera sig. Amfori ordnar workshops för fabrikschefer för att öka medvetenheten i dessa frågor, där MarQets leverantörer uppmuntras att delta.

Kompetensutveckling för en bättre arbetsmiljö

För att tackla de utmaningar som finns i arbetet med att förbättra arbetsvillkoren hos leverantören krävs kompetensutveckling. Som medlemmar i Amfori har MarQet tillgång till ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som erbjuds till våra leverantörer. Dessutom investerar MarQet resurser för att fler leverantörer ska använda QuizRR, som är ett digitalt utbildningsverktyg som utbildar fabriksanställda om deras rättigheter och ansvar på arbetsplatsen.

Amfori - Kompetensutveckling

Amfori (tidigare BSCI) erbjuder ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för att öka medvetenheten om företags sociala ansvar för goda arbetsförhållanden. Dessa utbildningar arbetar MQ aktivt med för att öka kompetensnivån hos leverantörer och anställda och åstadkomma hållbara förbättringar av arbetsvillkoren. Samtliga utbildningar erbjuds utan kostnad och insatsernas fokus och innehåll anpassas till prioriterade frågor och identifierade utmaningar. Exempel på utbildningar är inköpsmetoder, löner och ersättning, klagomålsmekanism, hälsa och säkerhet och arbetstider.

Quizrr - Digital utbildning för fabriksarbetare

För att bidra till bättre arbetsvillkor samarbetar MarQet med QuizRR, som har utvecklat ett digitalt utbildningsverktyg och kunskapsplattform för fabriksarbetare. Genom QuizRR utbildas arbetare om sina rättigheter och skyldigheter inom hälsa och säkerhet, brandsäkerhet, arbetsrättspolicys samt arbetsplatsdialog. Utbildningen bygger på internationella konventioner, globala uppförandekoder, lokala lagar och förordningar.

MarQet var 2015 med i ett pilotprojekt i Kina och Bangladesh och bidrog därmed till starten av QuizRR. Vi ser en stor potential att ansluta ytterligare fabriker och därigenom skapa en positiv förändring i fabriksledet på alla nivåer, vilket är viktigt för att leverantörerna själva ska ta ägarskapet i dessa frågor. Med hjälp av verktyget kan vi även identifiera områden som behöver prioriteras, för att tillsammans med våra leverantörer sätta in åtgärder som skapar en positiv förändring.

Under 2016/2017 var status för MarQet och QuizRR följande:

- 14 av de fabriker MarQet anlitar använde QuizRR
- Sju nya fabriker tillkom under året
- 2 313 personer utbildades vid 7 141 träningstillfällen
- En leverantörsfabrik i Kina tränade på kort tid samtliga medarbetare och utsågs till "Supplier of the month" av QuizRR.

Läs mer om QuizRR här.

Inköp

Alla varumärken och produkter ska motsvara MarQets krav på kvalitet och design. Noga utvalt är utgångspunkt för vårt sortiment, och i det inkluderas hållbarhetsaspekten då design- och inköpsprocessen är avgörande för att åstadkomma resultat inom hållbarhetsområdet.

Inköpsmetoder

Hur vi i MarQet lägger upp vårt arbete har stor inverkan på hur arbetet hos våra producenter ser ut. Det gäller exempelvis arbetstider, övertid, kostnader, förseningar och arbetarnas ersättning. Därför prioriterar vi en tydlig inköpsprocess för att bidra till ett effektivare och bättre flöde i fabrikerna. Inför varje säsong planerar vi produktionen tillsammans med leverantörerna utifrån ett ledtidschema för att undvika produktionsförseningar som kan leda till onödiga transporter och flygfrakter.

Inköpskontor

Med egna inköpskontor i Shanghai, Kina, samarbetspartner med kontor i Bangladesh samt egen lokal representation i Turkiet, har MarQet direktkontakt med leverantörerna på de viktigaste inköpsmarknaderna. MarQet vill ha långsiktiga leverantörsrelationer, då dessa är avgörande för att förbättra arbetsvillkor hos producenterna och för lönsamhet och kvalitet. Hållbart mode innebär hållbar produktion hela vägen från framställning av material till färdig produkt i butik. Koncernens inköpskontor har en nyckelroll för att genom direktkontakt bygga samarbeten och partnerskap. Transparent arbetssätt är grunden.

Leverantörsutvärdering

Två gånger årligen gör vi i MarQet en utvärdering av alla leverantörer. Det sker strukturerat tillsammans med inköpsorganisation, ansvariga för hållbarhetsarbetet samt inköpskontoren. På så vis upprätthålls en god kunskap om varje leverantör, förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Utvärdering sker inom åtta områden: bruttomarginal, produktkvalitet, leveransprecision, efterlevnad av uppförandekod, produktion, hållbarhet, pris och relation.

Våra leverantörer

MarQet äger inte några egna fabriker utan våra produkter produceras i fabriker som ägs av leverantörer. All produktion sker hos noga utvalda leverantörer i Europa och Asien, i dagsläget har vi produktion i Kina, Bangladesh, Indien, Laos, Turkiet, Bulgarien och Italien. Leverantörerna hanterar antingen en helhet eller delar av produktionen. All produktion omfattas av de krav som MarQet ställer på en hållbar produktion.

Se vår leverantörslista här.

Leverantörskedjan

Leverantör

Företag som MarQet direkt gör affärer med, undertecknar avtal med och lägger order hos. Inkluderar ej leverantörer av externa varumärken.

Fabrik

Enhet där produktionen sker och som måste genomgå intern eller extern revision innan produktion för MarQet räkning kan ske.

Produktionsenhet (subcontractor)

Extern enhet som utses av MarQet leverantör för att helt eller delvis svara för produktionen, även dessa produktionsenheter måste genomgå intern eller extern revision innan produktion för koncernens räkning kan ske.

Underleverantör (subsupplier)

Underleverantörer levererar t ex tyg och knappar eller tjänster som tvätt och broderier till MarQets leverantörer som då ansvarar för att ställda CSR-krav följs.

Råvaruleverantör

Råvaruleverantörer levererar material till underleverantörer, t ex bomull och viskos.

Hemarbetare

Endast när arbetet är hantverk som kräver särskild skicklighet accepterar MarQet hemarbete. All form av hemarbete måste godkännas av MarQet.

Extern varumärkesleverantör

Varumärken som MarQet köper färdiga produkter av. Samtliga leverantörer av externa varumärken omfattas av MarQets krav på ansvarstagande produktion.